Wettelijke vermeldingen

Homepagina > Wettelijke vermeldingen

WETTELIJKE VERMELDINGEN OXY’PHARM

Wettelijke vermeldingen

De producten van OXY’PHARM zijn bedoeld voor professionals.
Fabrikant: OXY’PHARM
We nodigen alle gebruikers van onze producten uit om de instructies in de gebruiksaanwijzingen en handleidingen aandachtig te lezen.

Editor van de website

De website www.oxypharm.net is eigendom van het bedrijf OXY’PHARM.

Hoofdkantoor: OXY’PHARM – 829, rue Marcel Paul 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Maatschappelijk kapitaal: 300.000 euro
Intracommunautair BTW-nr.: FR74448974253
Bedrijvenregister: Créteil 448 974 253
Individueel identificatienummer (SIRET): 44897425300024
Telefoon: +33 1 45 18 78 70
E-mail: info@oxypharm.net

Sitehost:

Bedrijf: FCMICRO
Telefoon: 01 69 94 10 96
E-mail: contact@fcmicro.net
Website: www.fcmicro.net

Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Lucie ROULEAU.
Overeenkomstig de Franse wet van 6 januari 1978 inzake informatie en vrijheden mag u te allen tijde de persoonlijke gegevens over uzelf opvragen, wijzigen, corrigeren en laten verwijderen. U kunt dit recht uitoefenen door een verzoek per e-mail of per post te versturen.

Inhoud van de website en intellectueel eigendom

De verstrekte informatie op http://www.oxypharm.net voor bedoeld voor informatieve doeleinden.
OXY’PHARM kan de juistheid, volledigheid of actualiteit van de op de website gepubliceerde informatie niet garanderen. Informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan periodiek worden gewijzigd en wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities.

OXY’PHARM kan, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, verbeteringen of wijzigingen aanbrengen aan de producten, programma’s of diensten die op deze website worden beschreven. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, overdracht, vervorming, geheel of gedeeltelijk, van de website of de inhoud ervan, door welk procédé dan ook en op welk medium dan ook, is verboden.

Elk ongeoorloofd gebruik van de website of de inhoud ervan, informatie die erop wordt bekendgemaakt, zou de verantwoordelijkheid van de gebruiker inhouden en een inbreuk vormen die strafbaar is volgens de artikelen L 335-2 en volgende van het Franse Wetboek Intellectuele Eigendom.
Hetzelfde geldt voor de databanken die, indien van toepassing, op de website verschijnen en http://www.oxypharm.net die worden beschermd door de bepalingen van de Franse wet van 1 juli 1998 tot omzetting in het Wetboek Intellectuele Eigendom van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken. AIn dit kader valt elke reproductie of extractie onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De website http://www.oxypharm.net biedt toegang tot andere websites via hyperlinks. OXY’PHARM is niet de beheerder van deze websites en heeft dus geen controle over de inhoud ervan. Bijgevolg kan OXY’PHARM op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de websites die aldus toegankelijk zijn, of voor het eventueel verzamelen en verzenden van persoonlijke gegevens, het plaatsen van cookies of enig ander proces voor dezelfde doeleinden dat door deze websites wordt uitgevoerd.

Deze website is geoptimaliseerd voor een scherm met een resolutie van 1024 x 768 en voor Internet Explorer versie 7 en hoger / Firefox-versie en Chrome-browsers.

Fotorechten: OXY’PHARM
Alle rechten voorbehouden – Niet-contractuele foto’s
Concept en realisatie van de website: OXY’PHARM

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing, niettegenstaande eventuele clausules strijdig met de verkoop door het bedrijf OXY’PHARM van haar apparatuur, nieuw of gebruikt, en producten, de ondertekening van de bestelbon door de klant die zijnerzijds de aanvaarding zonder voorbehoud inhoudt van de voorwaarden, waarvan hij verklaart kennis te hebben genomen.

1. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

Alleen bestellingen die naar behoren door onze directie zijn aanvaard, binden het bedrijf OXY’PHARM. De toezeggingen gedaan door onze vertegenwoordigers en verkopers moeten door onze directie worden bekrachtigd. In het geval dat de bestelling afhankelijk is van de betaling van een aanbetaling, wordt de datum van de bestelling geacht de datum te zijn van de werkelijke ontvangst van de aanbetaling.

2. KENMERKEN VAN OXY’PHARM-APPARATEN EN -PRODUCTEN

OXY’PHARM behoudt zich het recht voor haar apparaten te wijzigen en, naar eigen goeddunken, deze wijzigingen toe te passen op bestelde en nog niet geleverde materialen.

De koper kan echter OXY’PHARM niet de verplichting opleggen om eventuele wijzigingen aan te brengen aan de bestelde en nog niet geleverde toestellen en producten.

Alle indicaties of andere gegevens met betrekking tot het technische karakter en de prijs van de goederen van het bedrijf OXY’PHARM, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen, catalogi en reclamedocumenten van welke aard dan ook, zullen in geen geval contractueel van aard zijn, omdat ze eenvoudigweg ter informatie verstrekt worden en OXY’PHARM behoudt zich het recht voor om ze op elk moment te wijzigen.

3. GARANTIE

Het is aan de klant de goederen bij aflevering te controleren; deze controle moet met name betrekking hebben op de artikelnummers, de hoeveelheden en de kwaliteit van de goederen, evenals hun overeenstemming met de bestelling. Geen enkele klacht wordt in behandeling genomen na een termijn van vijftien dagen vanaf de leveringsdatum.

Goederen met een onbetwist gebrek dat binnen deze termijn worden gemeld, zijn onderhevig aan vervanging of reparatie, met uitsluiting van enige schadevergoeding om welke reden dan ook. Evenzo, als blijkt dat de goederen een defect vertonen, is de garantie strikt beperkt tot herstel of vervanging, met uitsluiting van enige schadevergoeding.

4. VERANTWOORDELIJKHEID

In geen geval kan de aansprakelijkheid van OXY’PHARM groter zijn dan de prijs van het materiaal in kwestie en/of het materiaal dat de schade heeft veroorzaakt.

5. BEËINDIGING

Geen enkele bestelling kan door de klant worden geannuleerd, behalve in geval van constatering van een vertraging van meer dan 3 maanden voor de levering en dit na ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbevestiging waarbij een termijn van 15 dagen wordt toegepast om uitvoering van de levering mogelijk te maken.

6. LEVERTERMIJN EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Alle levertermijnen zijn indicatief en vormen geen enkele garantie. Vertragingen in de levering geven de koper niet het recht de verkoop te annuleren of de goederen te weigeren. Vertraging kan geen aanleiding geven tot inhoudingen, boetes of schadevergoedingen.

De goederen reizen op risico van de klant, die verantwoordelijk is voor het controleren van hun goede staat op het moment van levering. Indien hij schade of ontbrekende artikelen vaststelt, moet de klant zijn nauwkeurige en volledige voorbehoud noteren op het vervoersdocument en zijn gemotiveerde betwisting herhalen in de formulieren en binnen de termijnen voorzien in artikel L. 133-3 van het Franse Wetboek van Koophandel.

De transport- en leveringskosten van het materiaal zijn, tenzij anders vermeld op de orderbevestiging, voor rekening van de klant.

7. OVERMACHT

Het optreden van een geval van overmacht heeft tot gevolg dat de uitvoering van de contractuele verplichtingen van het bedrijf OXY’PHARM wordt opgeschort.

Vormt een geval van overmacht elke gebeurtenis buiten de controle van het bedrijf OXY’PHARM en die de normale werking verhindert in het stadium van vervaardiging of verzending van de producten. Gevallen van overmacht zijn met name gehele of gedeeltelijke stakingen die de goede werking van het bedrijf OXY’PHARM of die van een van zijn leveranciers, onderaannemers of vervoerders verhindert, evenals de onderbreking van het transport, de levering van energie, grondstoffen of reserveonderdelen.

8. PRIJS – BETALING

De prijzen zijn vastgesteld volgens de openbare prijzen op de dag van de orderbevestiging of elk ander voorstel gedaan door de verkoper en gevalideerd door de directie van het bedrijf OXY’PHARM.

In het geval van een onvoorziene wijziging van de prijzen ons een prijswijziging oplegt vóór facturering, zal deze aan de klant worden voorgesteld; en in geval van weigering van deze laatste om de verhoging te accepteren, behoudt OXY’PHARM zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

In geval van wijziging van belastingen, taksen en rechten van welke aard dan ook met betrekking tot onze materialen en diensten, zijn deze laatste bindend voor de partijen, desgevallend, waarbij de contractuele prijs geacht wordt te zijn de prijs exclusief BTW.

Betalingen van onze facturen moeten gericht zijn aan ons hoofdkantoor.

Het creëren van wissels of het aanvaarden van alle handelspapieren impliceert geen schuldvernieuwing of afwijking van het bevoegdheidsbeding. Indien de betaling wordt voorzien door geaccepteerde wissels, maakt het niet terugzenden van ter acceptatie verzonden facturen binnen de 15 dagen na de datum van verzending de vordering onmiddellijk opeisbaar (Art. 12 van het Franse Wetboek van Koophandel). Bij niet-betaling op een van de vervaldagen wordt het saldo van de vordering onmiddellijk opeisbaar en bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag is de betaling van elke andere factuur onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de van kracht zijnde marktvoorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om de uitvoering van een bestelling op te schorten – in geval van niet-betaling van een vorige factuur op haar vervaldag of verzoek tot verlenging van de vervaldag – en de uitvoering van de bestelling alleen te hervatten na garantiestelling die naar behoren door ons is aanvaard. Elke betalingsachterstand brengt rente met zich mee die wordt berekend tegen de wettelijke rentevoet die van toepassing is voor handelsovereenkomsten.

9. CLAUSULE EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het bedrijf blijft eigenaar van de verkochte goederen tot de volledige betaling van hun prijs in hoofdsom en rente. Bij gebreke van betaling van de prijs op de overeengekomen vervaldag, kan het bedrijf de goederen terugnemen en wordt de verkoop automatisch beëindigd als zij dat nodig acht; de reeds betaalde aanbetalingen blijven ter compensatie verworven. Bovendien is de koper verantwoordelijk voor de verkochte goederen zodra deze fysiek worden overhandigd; de eigendomsoverdracht draagt tevens de risico’s over. De koper verbindt zich er dus toe een verzekeringscontract af te sluiten dat de risico’s van verlies, diefstal of vernietiging van de aangeduide goederen garandeert.

Het is de klant verboden de eigendom van de goederen te verpanden of als zekerheid over te dragen.

10. ONTBINDENDE VOORWAARDE

Er wordt strikt overeengekomen dat bij gebreke van betaling van de volledige of een deel van de prijs, op de exacte vervaldag, de volledige prijs onmiddellijk opeisbaar zal zijn en OXY’PHARM zal toestaan de goederen op te eisen, waarbij de verkoop bovendien van rechtswege wordt beëindigd, nadat een simpele opdracht om te betalen zonder resultaat blijft.

Bovendien dient de koper in dit geval als boetebeding een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 10% van het nog verschuldigde bedrag, onverminderd eventuele andere bedragen die contractueel verschuldigd zouden kunnen zijn.

11. GESCHILLEN

Het plaatsen van een bestelling impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van de algemene verkoopvoorwaarden van OXY’PHARM. In geval van een geschil wordt overeengekomen dit voor te leggen aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van het bedrijf OXY’PHARM waar de Franse wet wordt toegepast.